10 praktijkvoorbeelden: klimaatbestendig inrichten hoeft niet duurder te zijn

10 praktijkvoorbeelden: klimaatbestendig inrichten hoeft niet duurder te zijn

woensdag 25 januari 2017

10 praktijkvoorbeelden: klimaatbestendig inrichten hoeft niet duurder te zijn

Bekijk hier het voorbeeldenboek

Ons klimaat verandert. We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: meer en zwaardere buien, maar ook vaker droogte en hitte. Bij de ruimtelijke inrichting van steden en toegepaste bouwwijzen is daar vaak geen rekening mee gehouden. Het extremere weer leidt daardoor steeds vaker tot grote problemen met overlast, schade en hoge kosten tot gevolg. De kwaliteit van de stad als plek waar geleefd, gewerkt en gerecreëerd wordt, staat onder druk.

De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar de gevolgen van klimaatverandering en wat dat betekent voor steden. Er is een groeiend besef van urgentie om beter rekening te houden met de extremere omstandigheden. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht. Daarvoor is besloten dat klimaatbestendig inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van overheden (Deltaprogramma 2015, Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie).

Maar hoe brengen we klimaatbestendige inrichting in de praktijk?

Professionals bij gemeenten werken aan de inrichting van de stad, de openbare ruimte, het stedelijk groen en het water. Van hen wordt verwacht dat ze de gestelde ambitie, ideeën en aangedragen inzichten omzetten in concrete uitvoeringsplannen voor (her)inrichting van bijvoorbeeld een straat of een wijk. Zij staan dus voor de vraag hoe het aspect klimaatbestendigheid hierin mee te nemen.

In het proces tot besluitvorming over inrichting van een straat moeten mogelijkheden van klimaatbestendigheid in beeld zijn en afgewogen worden. Daarbij is goede informatie essentieel. Gemeenten geven aan dat er behoefte is aan kennis over hittestress en lokale gevolgen. Meer inzicht is gewenst in de technische aspecten van regen- en hittebestendige inrichting, waarbij voorbeelden gewenst zijn van uitgewerkte inrichtingsvarianten. Ook wordt gewezen op het gebrek aan goede informatie over kosten en baten.

Onderzoeksproject  De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk.

Komende jaren hebben gemeenten de tijd om klimaatbestendigheid door te voeren in hun beleid en handelen. Om gemeenten te helpen met beantwoording van nog openstaande vragen, is in 2015 het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ van start gegaan.

In dit project werkten gemeenten, waterschap en de Hanze Hogeschool Groningen, onder leiding van het onderzoeksteam van de HvA aan het vergoten van de kennis over regen- en hittebestendig inrichten van stedelijk gebied. Er is bij gemeenten gemeten en gemodelleerd aan lokale hittestress. Ook zijn lokale situaties onderzocht waarbij klimaatbestendige inrichtingen met niet-klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten zijn vergeleken.

Het onderzoek heeft geresulteerd in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden, wat voor effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid, en de kosten en baten daarvan. Gemeenten kunnen daarmee aan de slag om hun straten en buurten regen- en hittebestendig te maken.

Bron: HvA

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: