Manifest Apeldoorn Rainproof

Manifest Apeldoorn Rainproof

dinsdag 15 december 2015

Manifest Apeldoorn Rainproof

Een Bouwhuis-bijeenkomst begin november over de klimaat-adaptieve stad leidt op dit moment tot een gezamenlijk manifest dat nog voor de kerst aan de Apeldoornse gemeenteraad zal worden aangeboden. Om de Raad aan te sporen geld uit het gemeentelijk Rioolrecht in te zetten voor het van de riolering loskoppelen van regenwater bij de bestaande bouw van Apeldoorn. Geld hoeft het probleem niet te zijn. Het Waterschap maakt er elk jaar 2 miljoen voor vrij. Een aantal gemeenten hebben al toegezegd voor hetzelfde 8 miljoen jaarlijks op zij te zetten. Nu de praktische aanpak nog.

Code Oranje

“Als zelfs het KNMI een “code oranje” uitgeeft, is Klimaatverandering voorlopig een feit.” Er zal veel moeten veranderen in ons fossiele energieverbruik, de uitstoot van broeikasgas door de landbouw en het wegvagen van natuur die van oudsher veel CO² kan opslaan.Grote dingen, maar daar hebben we het nu even niet over. Door die klimaatverandering zullen er uitgerekend op Apeldoorns grondgebied, pal achter de Veluwe-bult, nog meer lange periodes van droogte en daarnaast heftige regenbuien plaatsvinden. Bovendien zal de gemiddelde temperatuur in de stad ’s zomers meer stijgen. Dat heet “warmtestress”, met alle gezondheidsschade van dien.

Niets doen

 We zullen dus anders met het regenwater moeten omgaan in bebouwd gebied. Niet snel afvoeren, maar afkoppelen en accepteren is het devies. Als we NIETS DOEN, kan dat grote gevolgen hebben… Voor de volksgezondheid: Overvloedig water op straat; schoon regenwater, wordt vermengd met afvalwater uit het riool, waar ziekteverwekkers in zitten. (Met name kinderen lopen gevaar ziek te worden). En juist hulpdiensten die op die momenten vaker nodig zijn, kunnen bij overvloedige regenval niet ter plekke komen.

Warmtestress, tenslotte, veroorzaakt een opvallend hoger aantal sterfgevallen onder ouderen en mensen met een fysiek handicap. Financieel en economisch: Er ontstaat schade aan huizen en bedrijven, water in woningen, kelders en winkels. Bedrijfsvoering kan ernstig worden geschaad en belangrijke instellingen kunnen stilvallen. Milieu: Riooloverstorten veroorzaken stinkende en dode vijvers en dood waterleven. Vruchtbaar ommeland kan maandenlang onbruikbaar raken.

Tenslotte, maakt de vermenging met veel regenwater het onmogelijk afvalwater goed te zuiveren, daaruit energie op te wekken, óf er grondstoffen als kunstmest uit terug te winnen. De gemeente heeft de zorgplicht om het regenwater op een goede en veilige manier af te voeren. Daarvoor moet zij óók inwoners handvatten bieden! Het is net als met de veiligheid op straat. Overheid heeft de Brandweer, Politie en Recherche. Maar van inwoners wordt óók verwacht dat men bij uithuisgaan de deur op slot draait. Binnenkort gaat de gemeenteraad een nieuw rioleringsplan vaststellen.

Oproep

Ondergetekenden doen een dringend beroep op het gemeentebestuur, de volgende aanbevelingen over te nemen in het nieuwe rioleringsplan:

- Versnel het afkoppelen van regenwater in de openbare ruimte, bij daken en verharding in de bestaande bouw van woningen en bedrijven! Ook met groene daken overigens. Gemeente, woningcorporaties en bedrijven horen daarin voorop te lopen. Streef bijvoorbeeld naar het afkoppelen van 1000 woningen per jaar. Stimuleer een aanpak op buurt- en wijkniveau!,

- Voorlichting: Richt een Regenwaterservicepunt op waar particulieren en bedrijven terecht kunnen.

- Maak “Afkoppelteams”, die wie daarvan gebruik wil maken, helpen met het afkoppelen van regenwater. Gebruik daarvoor kennis en werkkracht van werklozen uit de (weg&water) bouw, hoveniersbranche, tuinbouw, installatietechniek en mensen die dagbesteding wensen uit de WSW, Wajong, bijstand en de Langdurige Zorg. Bouw zo aan menskracht voor de toekomst.

- Maak een eenvoudige subsidieregeling vanuit het Rioolrecht dat elke Apeldoorner betaalt. Die subsidie is bedoeld voor huishoudens die het afkoppelen zelf uitvoeren en daar waar het door een Afkoppelteam gebeurt.

- Tenslotte: Bouw binnen twee jaar de Rioolbelasting om naar een systeem waarbij, als er wel is afgekoppeld minder belasting wordt betaald. En als dat (nog) niet is gedaan, méér. De Duitse aanpak. Rioolbelasting betalen blijft. Maar doe net zoals bij de afvalstoffenheffing.”

Bron: PvdA / Eppo Gutteling (Waterschap Vallei en Veluwe)

Terug naar nieuwsoverzicht
Delen op: